...

Δομικές Καρδιοπάθειες

Γράφει ο Δρ. Adam Taleb, Επεμβατικός Καρδιολόγος & Διευθυντής Τμήματος Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου – Χρονίων Ολικών Αποφράξεων (CTO), Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Δομικές Καρδιοπάθειες

Τι είναι οι Δομικές Καρδιοπάθειες;

Ως δομικές καρδιοπάθειες ορίζονται οι παθήσεις που σχετίζονται με τις βαλβίδες της καρδιάς και με το μυοκάρδιο. Αποτελούν το πλέον σύγχρονο κεφάλαιο της Επεμβατικής Καρδιολογίας, ακολουθώντας το πνεύμα των καιρών προς τις μινιμαλιστικές θεραπείες με ταχεία αποκατάσταση για τον ασθενή και εξαιρετικά αποτελέσματα. Η διαδερμική αντιμετώπιση της σοβαρής αορτικής στένωσης (TAVI), της ανεπάρκειας μιτροειδούς (τόσο με τη συσκευή Mitraclip, όσο και με τοποθέτηση βαλβίδας διαδερμικά στην μιτροειδή -TMVR), της ανεπάρκειας πνευμονικής βαλβίδας (Melody valveplacement), καθώς και της ανεπάρκειας τριγλώχινας, ξεκίνησαν ως πειραματικές θεραπείες για ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου και εξελίσσονται σε ισοδύναμες θεραπείες με την παραδοσιακή χειρουργική αντιμετώπιση.

Πολλαπλές μελέτες, όσον αφορά την TAVI (PARTNER trials, EVOLUT trial, SURTAVI trial) και το Mitraclip (COAPT trial), έχουν κατακυρώσει τη θέση των επεμβάσεων διαδερμικής αντιμετώπισης των δομικών καρδιοπαθειών στη σύγχρονη Ιατρική πραγματικότητα.

Προγραμματίστε σήμερα το ραντεβού σας

δομικές καρδοπάθειεςΔιαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας – TAVΙ

Η σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας είναι μια πάθηση που συνήθως προκαλεί δύσπνοια, πόνο στο στήθος (στηθάγχη), προ-λιποθυμικό ή λιποθυμικό επεισόδιο, καθώς και αδυναμία και κόπωση. Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην αδυναμία της αορτικής βαλβίδας να ανοίξει φυσιολογικά, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση μέσα στην αριστερή κοιλία της καρδιάς.

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η πρώτη βαλβιδοπάθεια που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία διαδερμικά. Πολυάριθμες μελέτες (PARTNER trials, EVOLUT trial, SURTAVI) οδήγησαν στην παγίωση της διαδερμικής τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας (TAVI) ως ισοδύναμη τεχνική με την χειρουργική αντικατάσταση για ασθενείς μέτριου και υψηλού κινδύνου επιπλοκών. Χρησιμοποιώντας τη μηριαία αρτηρία κατά βάση, αλλά και την υποκλείδια/καρωτίδα εναλλακτικά, η βιολογική βαλβίδα τοποθετείται στη θέση της υπάρχουσας στενωμένης βαλβίδας. Έτσι αποκαθίσταται η φυσιολογική λειτουργία της αορτικής βαλβίδας και κατά συνέπεια η ροή αίματος από την καρδιά στην συστηματική κυκλοφορία.

Διαδερμική επιδιόρθωση ανεπάρκειας Μιτροειδούς βαλβίδας με MITRACLIP

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μια βαλβιδοπάθεια που εκδηλώνεται με δύσπνοια, χρόνια κόπωση και σε προχωρημένο βαθμό πνευμονικό οίδημα. Μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης και κολπικής μαρμαρυγής. Το πρόβλημα μπορεί να εστιάζεται τόσο στην μιτροειδή βαλβίδα (πρωτοπαθής νόσος), αλλά και στην διάταση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς (δευτεροπαθής νόσος) που προκαλεί την διάταση του δακτυλίου της μιτροειδούς βαλβίδας και τελικά την ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου γίνεται επιδιόρθωση της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας διαδερμικά με την συσκευή Mitraclip. Η επέμβαση πραγματοποιείται από την μηριαία φλέβα υπό γενική νάρκωση και με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος. Το Mitraclip συμπλησιάζει τις γλωχίνες της μιτροειδούς βαλβίδας και περιορίζει την ανεπάρκειά της, μειώνοντας έτσι τα συμπτώματα του ασθενούς.

Προγραμματίστε σήμερα το ραντεβού σας

Διαδερμική αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας – TMVR

Η διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας γίνεται σε ασθενείς που έχουν δακτύλιο ή βιολογική βαλβίδα στη θέση της μιτροειδούς και η οποία εμφανίζει στένωση ή ανεπάρκεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και μέσω της μηριαίας φλέβας, πραγματοποιείται τοποθέτηση της καινούριας βιολογικής βαλβίδας στη θέση της παλιάς και επιδιορθώνεται τόσο η στένωση όσο και η ανεπάρκεια της αρχικής βαλβίδας. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική νάρκωση και με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος.

Σύγκλειση Ανοιχτού Ωοειδούς Τρήματος (PFO closure)

Το ωοειδές τρήμα επιτρέπει την επικοινωνία του δεξιού με τον αριστερό κόλπο, που είναι φυσιολογική σε ένα έμβρυο, αλλά αποφράσσεται εντός εβδομάδων από την γέννηση. Η σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος έχει ένδειξη σε ασθενείς με κρυπτογενές εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή κατόπιν εγκεφαλικού επεισοδίου όπου εκτός του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος δεν υπάρχει άλλη πιθανή αιτιολογία. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική νάρκωση όπου, με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος, τοποθετείται μια ομπρέλα που φράσει το ωοειδές τρήμα.

Μεσοκολπική / μεσοκοιλιακή επικοινωνία (ASD/VSD)

Η ύπαρξη μεσοκολπικής ή μεσοκοιλιακής επικοινωνίας προκαλεί αύξηση του όγκου αίματος στο δεξιό κόλπο και στη δεξιά κοιλία, οδηγώντας σταδιακά στην διάτασή της και σε δεξία καρδιακή ανεπάρκεια. Η εύρεση τέτοιας επικοινωνίας με ταυτόχρονη διάταση των κοιλοτήτων της δεξιάς καρδιάς αποτελεί ένδειξη σύγκλεισής της με ομπρέλα. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική νάρκωση όπου, με την καθοδήγηση ακτινοσκόπησης και διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος, τοποθετείται μια ομπρέλα που φράσει την μεσοκολπική ή μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Καλέστε μας
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.